Meklēšana


Palīdzība
 • Norvēģijas tiesas
  Lapa satur informāciju par Norvēģijas tiesību sistēmu, tiesu darbības pamatprincipus, tiesnešiem - to tiesībām un pienākumiem, procesu kriminālajās un civillietās (tikai norvēģu valodā), kā arī īsu ekskursu Norvēģijas tiesu sistēmas vēsturē. īpaša sadaļa sniedz padomus (norvēģu valodā), kā rīkoties un kur vērsties dažādās dzīves situācijās, kad nepieciešama savu tiesību aizsardzība.

 • Open Jurist. ASV tiesu atzinumu datubāze
  Datu bāzē Open Jurist bez maksas pieejami publicētie ASV tiesu atzinumi ("court opinions"). Tajā iekļauti vairāk nekā 600,000 ASV Augstākās tiesas un Apelācijas tiesu atzinumi.

 • PACER. ASV tiesu prakse
  PACER ir maksas datu bāze, kurā pieejami tiesu nolēmumi un tiesvedības dokumenti no ASV federālajām apelācijas, apgabala un maksātnespējas tiesām.

 • Pasaules tiesas
  Informācija par dažādu starptautisko tiesu, piem., Pastāvīgās starptautiskās tiesas, Starptautiskās tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas, NVS Ekonomiskās tiesas, procedūras noteikumiem, vēsturi un spriedumiem.

 • Pastāvīgā arbitrāžas tiesa
  Vispārīga informācija par tiesu, tās darbību regulējošo dokumentu teksti, iztiesāto un skatāmo lietu saraksti, arbitrāžas spriedumu teksti, arbitru saraksts, publikācijas par pētījumiem, saites uz citām mājas lapām par arbitrāžu.

 • Polijas Konstitucionālais tribunāls
  Satur informāciju par tribunālu (vēsture, sastāvs, kompetence) un ar tribunālu saistītos normatīvos aktus (konstitūcija, Konstitucionālā tribunāla likums), kā arī atlasītus tiesas spriedumus angļu valodā kopš 1986. gada.

 • Portugāles Konstitucionālā tiesa
  Portugāles Konstitucionālās tiesas mājaslapa. Informācija par tiesas vēsturi, jurisdikciju, darbību un tiesnešiem, tiesas spriedumu kopsavilkumi, tiesas darbību reglamentējošie normatīvie akti.

 • Projekts Diana. Cilvēktiesību tiešsaistes arhīvs
  ASV tiesu spriedumi cilvēktiesību jomā, starptautisko dokumentu teksti, Jeilas Cilvēktiesību žurnāla indekss, valstu diplomātisko attiecību vēsture, sākot pirms 18. gs., vēsturisku dokumentu teksti.

 • PTO strīdu izšķiršana
  Informācija par Pasaules Tirdzniecības organizāciju un strīdu izšķiršanas kārtību PTO Strīdu izšķiršanas institūcijā, strīdu izšķiršanas procedūra, atsevišķu strīdu piemēri. Meklēšanas iespējas.

 • Rīgas Šķīrējtiesa
  Informācija par Rīgas Šķīrējtiesas darbības principiem, šķīrējtiesas reglamentu un tiesvedības izmaksām. Mājaslapā pieejami arī materiāli par šķīrējtiesas procesu, tai skaitā raksti, dokumentu paraugi un juridiski padomi.

 • Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa
  Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas darbības principi, informācija par šķīrējtiesnešiem, šķīrējtiesas reglaments un klauzulas paraugs, atsauksmes un informācija par tiesvedības maksu.

 • Sjerraleones Īpašā Tiesa
  Sjerraleones Īpašās Tiesas mājaslapa, kurā pieejama informācija par tiesas darbību, tās uzbūvi, tiesas izskatītajām lietām un spriedumiem tajās. Pieejami arī tiesas procesu audio un video ieraksti, kā arī starptautisko un tiesas pamatdokumentu pilnie teksti.

 • Slovēnijas Konstitucionālā tiesa
  Oficiālā Slovēnijas Konstitucionālās tiesas interneta lapa. Satur informāciju par tiesu (kompetence, organizācija), tiesas sastāvu, normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz tiesu un tās darbību (konstitūcija, konstitucionālās tiesas likums, tiesu procesa likums u.c.), kā arī tiesas spriedumus angļu valodā.

 • Somijas Augstākā tiesa
  Informācija par Somijas Augstākās tiesas funkcijām un struktūru, kā arī tiesvedības procesu Augstākajā tiesā.

 • Somijas tiesu sistēma
  Lapa veltīta Somijas tiesu sistēmas skaidrojumam. Četrās lielās sadaļās - Somijas tiesas, Prokurori, Juridiskā palīdzība, Spriedumu izpilde - sīkāk apskata katru no tajās ietvertajām tēmām. Tiesu apraksti ietver informāciju par katras tiesu instances tiesām, tām piederīgajām personām, tiesnešiem, tiesu pilnvarām, to darbību regulējošo likumdošanu. Sadaļa par prokuratūru izskaidrots prokuratūras jēdziens, izklāstīti prokuroru pienākumi un tiesības, sniegtas saites uz citām lapām par prokuratūru. Juridiskās palīdzības sadaļā sniegta informācija par pieejamo juridisko palīdzību, tās izmaksām, kā lūgt valsts garantēto juridisko palīdzību. Saistībā ar spriedumu izpildi ir pieejama informācija par kreditora un debitora kā arī darba ņēmēja pienākumiem un tiesībām tiesas spriedumu izpildes un it īpaši parādu piedziņas gadījumos.

12345678