Meklēšana


Palīdzība
 • Ceļvedis Dānijas tiesību sistēmā
  Vēsturiskas piezīmes, Dānijas politiskā sistēma, likumdevējvara, izpildvara, tiesu vara, cilvēktiesības, tiesību resursi.

 • Ceļvedis Eiropas juridiskajās datu bāzēs
  Mirelas Roznovschi ceļvedis. Informācija par juridiskiem indeksiem, ceļvežiem, žurnāliem, vārdnīcām, bibliotēku katalogiem, kā arī Eiropas valstu konstitūcijām, autortiesību un apkārtējās vides jautājumiem. Galvenās Eiropas valstu juridiskās informācijas saites, resursi, kas saistīti ar Eiropas Padomi un Eiropas Savienību.

 • Cilvēktiesības internetā (IHRN)
  Cilvēktiesību juridisko resursu katalogs. Resurss ietver aprakstu par cilvēktiesību teorijas pamatiem, to attīstību un vēsturi, cilvēktiesību aizsardzības sistēmām kā arī norādes uz pamatdokumentiem cilvēktiesībās, tiesu prakses resursiem un rakstiem cilvēktiesībās.

 • Cilvēktiesības un konstitucionālās tiesības
  Kolumbijas Tieslietu skolas bibliotēkas uzturēts resurss, kurā apkopoti starptautiskie un reģionālie dokumenti cilvēktiesību un konstitucionālo tiesību jomā, starptautisko organizāciju ziņojumi par situāciju pasaules valstīs, saites uz nacionāliem, reģionāliem un starptautiskiem resursiem.

 • CISG datubāze
  Datubāzē apkopoti materiāli Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) izpētei: konvencijas teksts un tā izstrādāšanas vēsture, tiesu prakse, zinātniski raksti un praktiski padomi konvencijas piemērošanā. Datubāzi uztur Pace Universitāte (ASV).

 • Dānijas ārlietu ministrija
  Informācija par Dānijas konsulāro dienestu, ārlietu un attīstības politiku, t.sk., par nevalstiskajām organizācijām, starptautiskajām organizācijām un savstarpējo palīdzību, tirdzniecību un ieguldījumiem Dānijā, kā arī informācija par Dānijas un Eiropas Savienības attiecībām. Aktuālas ziņas ārlietu politikas jautājumos. Pieejami gan statistikas dati par Dānijas attīstību, gan ikgadējās atskaites.

 • Dānijas Konkurences un patērētāju tiesību pārvalde
  Informācija par pārvaldes funkcijām un darbību konkurences tiesību un patērētāju tiesību jomās, pārvaldes lēmumu kopsavilkumi konkurences lietās, jaunāko tiesas spriedumu kopsavilkumi konkurences lietās, konkurences tiesības un patērētāju tiesības regulējošie normatīvie akti, pārvaldes publikācijas.

 • Dānijas Ministru prezidenta birojs
  Dānijas Ministru prezidenta biroja oficiālā lapa, kas informē par Ministru prezidentu, viņa darbību un biroju, kā arī valdību, sīkāk izklāstot tās sastāvu. Mājas lapā pieejami likumdošanas akti, kas ir Ministru prezidenta biroja jurisdikcijā, kā arī publikācijas.

 • Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas juridiskās informācijas tiešsaistes resursi
  Suzanne Thorpe ceļvedis ietver informāciju par Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas tiesību sistēmu, juridiskajiem resursiem, juridisko datu bāzu un elektronisko resursu apskatu par katru no minētajām valstīm.

 • Dānijas parlaments
  Informācija par Dānijas parlamenta vēsturi, darbības kārtību, likumdošanas procesu, demokrātiju Dānijā un politiskajām partijām.

 • Dānijas patentu un preču zīmju birojs
  Lapa sniedz informāciju par dažādiem intelektuālā īpašuma veidiem Dānijā - preču zīmēm, dizainparaugiem, patentiem u.c. Informē, kā pieteikt savas tiesības uz šo intelektuālo īpašumu, kā arī piedāvā nozīmīgākos normatīvos aktus šajā jomā. Pieejamas arī publikācijas un atskaites par biroja darbību un intelektuālā īpašuma pasaules notikumiem.

 • Dānijas Tieslietu ministrija
  Informācija ar Dānijas tiesību sistēmu, dažādām institūcijām un pārvaldi tieslietu jomā. Informācija par policiju, administratīvajām tiesām, prokuratūru, cietumu un probācijas dienestu, datu aizsardzības departamentu un civilprocesu. Saites uz citām mājas lapām par Dānijas tieslietu sistēmu.

 • Dānijas tiesu sistēma
  Lapa piedāvā īsumā iepazīties ar Dānijas tiesu sistēmu (arī no vēsturiskā aspekta), tiesu instancēm, tiesnešu darbību, kā arī sniedz nelielu ieskatu civil- un kriminālprocesā.

 • Derechos cilvēktiesības
  Cilvēktiesību resursu ceļvedis. Ietver tādus tematus kā nāves sods, ekonomiskās un sociālās tiesības, korupcija, vārda brīvība, nesodāmība u.c. Piedāvā resursu katalogu ar norādēm uz dokumentiem, ziņojumiem, informācijas resursiem un žurnālu rakstiem, kā arī uz nevalstisku organizāciju interneta lapām, kas ir saistītas ar cilvēktiesībām.

 • Eiropas ombuds
  Eiropas ombuda mājaslapa satur plašu informācijas klāstu par ombuda funkcijām, aktivitātēm, pieņemtajiem lēmumiem, sūdzību iesniegšanas iespējām, atskaitēm par ombuda darbu un citiem ar ombuda darību saistītiem aspektiem, kā arī noderīgiem resursiem.

  123