Meklēšana


Palīdzība
 • Amerikas Cilvēktiesību komisija (IACHR)
  Amerikas reģiona valstu cilvēktiesību komisijas mājaslapa. Informācija par organizāciju, tās darbības pamatdokumenti, gada pārskati, īpašie ziņojumi par valstīm, lietu un spriedumu teksti, valstu atbildes uz organizācijas rekomendācijām.

 • Amerikas Starptautisko tiesību biedrības (ASIL) elektronisko resursu ceļvedis
  ASIL starptautisko tiesību resursu internetā katalogs. Satur īsu katras tiesību nozares raksturojumu, tās vēsturi un svarīgākās starptautiskās organizācijas, kas šajā tiesību nozarē darbojas. Saites uz konvenciju tekstiem, juridiskajiem žurnāliem, citām saitēm.

 • ANO Drošības padome
  ANO Drošības padomes mājas lapa. Ietver sevī arī ANO Drošības Padomes dokumentu datu bāzi: ANO Drošības Padomes rezolūcijas (1946 - 2015). Prezidentūras paziņojumi, sarakste ar ANO ģenerālsekretāru, ziņojumi ģenerālsekretāram, ziņojumi par Drošības Padomes veiktajām misijām. Informācija par ANO komisiju un komiteju darbību. ANO Drošības Padomes gada pārskats un Procedūras noteikumi. Plašas notikušo balsojumu un ANO dokumentu meklēšanas iespējas.

 • ANO līgumu datubāze
  Sekretariātā reģistrēto un publicēto līgumu un starptautisko vienošanos datu bāze (kopš 1946. gada) – pieeja autorizēta. To daudzpusējo līgumu teksti, kas deponēti ģenerālsekretāram, bet vēl nav tikuši publicēti ANO līgumu krājumā. Ikmēneša paziņojumi par starptautiskajiem līgumiem. ģenerālsekretāra kā daudzpusējo līgumu depozitārija darbību apskats.

 • ANO sistēmas organizāciju oficiālais mājas lapu katalogs
  ANO organizāciju, programmu un fondu mājas lapu portāls. Tajā ir pieejama informācija par un saites uz ANO sistēmas organizācijām un ar to saistītajām organizācijām kā arī informācija par koordinācijas mehānismiem starp tām. Mājaslapā atrodami arī statistikas dati par ANO sistēmu kā arī publikācijas un ikgadējie ziņojumi. Tāpat pieejams arī plašs kategorizēts ANO sistēmas saišu saraksts.

 • ANO Starptautisko tiesību komisija
  Komisijas ziņojumi un citi dokumenti, analītiskie ceļveži komisijas apskatītajos starptautisko tiesību jautājumos (meklēšanas iespējas), konvenciju un citu starptautisko dokumentu teksti, saites uz citu starptautisko organizāciju mājas lapām.

 • Apvienoto Nāciju dokumenti
  Cilvēktiesību dokumentu, kā arī to ANO institūciju, kas darbojas cilvēktiesību jomā, pārskats (Minesotas Universitātes Cilvēktiesību bibliotēkas datubāze).

 • Apvienoto Nāciju izpēte: organizācijas iekšējo resursu atrašana
  Linda Tashbook veidotais ceļvedis sniedz ieskatu daudzveidīgo ANO informācijas resursu izmantošanā. Rakstā atrodama informācija par ANO darbinieku meklēšanu, līgumu un citu ANO dokumentu datubāzēm, ANO publikācijām, nozaru glosārijiem un rokasgrāmatām

 • Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)
  Pieeja ANO dokumentiem: Ģenerālās Asamblejas sesiju dokumenti, rezolūcijas, oficiālās vēstules, ģenerālsekretāra ziņojumi Drošības padomei, citi ziņojumi (piemēram, par situāciju cilvēktiesībās). Informācija par ANO institūcijām (ģenerālā Asambleja, ģenerālsekretārs, Drošības Padome, Sankciju komitejas, Ekonomiskā un sociālā padome, Starptautiskā tiesa, Sekretariāts). Informācija par ANO publikācijām (dažas pieejamas internetā), datu bāzes, UNCDB, Ikmēneša statistikas biļetens, Informācija par iztikas līdzekļu normām (pieeja datu bāzēm autorizēta). Brīva pieeja ANO līgumiem. Informācija par ANO aktivitātēm pret terorismu, ANO darba kārtības jautājumiem, pilsonisko sabiedrību un uzņēmējdarbību, cilvēktiesībām, mieru un drošību. Starptautisko tiesību jautājumi, jūras tiesības, starptautiskie tribunāli, Starptautiskā Krimināltiesa, UNCITRAL, starptautisko tiesību kodifikācija, tehniskā palīdzība valstīm, starptautiskie līgumi.

 • Ārvalstu tirdzniecības informācijas sistēma (SICE)
  Amerikas valstu organizācijas Tirdzniecības nodaļas mājaslapa, kurā atrodami dažādu šīs organizācijas, kas apvieno rietumu puslodes valstis, dalībvalstu noslēgtie brīvās līgumi tirdzniecības līgumi, starptautiskie līgumi un dalībvalstu likumdošana monopola ierobežošanas, konkurences, strīdu risināšanas, elektroniskās komercijas, intelektuālā īpašuma, ieguldījumu un pakalpojumu jomā. Informācijas meklēšana arī pēc valstīm. Tirdzniecības statistika, pētījumi, citas saistītas mājaslapas.

 • Audiovizuālā starptautisko tiesību bibliotēka
  Audiovizuālā starptautisko tiesību bibliotēka ir bezmaksas resurss, ko uztur Apvienoto Nāciju Organizācija. Mājaslapa satur trīs kolekcijas: Vēsturiskie arhīvi, kur iekļauti dokumenti, video un audio ieraksti, fotogrāfijas, kas attiecas uz nozīmīgu juridisko instrumentu pieņemšanu; Lekciju sērijas, kur iekļautas vadošo starptautisko tiesību speciālistu video lekcijas; Izpētes bibliotēka, kur apkopotas saites un dažādiem resursiem par starptautiskajām tiesībām.

 • Augstā komisāra cilvēktiesību lietās birojs
  Pieejami starptautisko cilvēktiesību dokumentu teksti, informācija par dažādām ANO sistēmas organizācijām cilvēktiesību jomā. Tāpat atrodami arī raksti, publikācijas un pētījumi par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem.

 • Ceļvedis Āzijas un Klusā okeāna reģiona tirdzniecības tiesībās
  Chenglin Liu ceļvedis Āzijas un Klusā okeāna reģiona tirdzniecības tiesībās. Informācija par APEC, ASEAN un to dalībvalstīm. Saites uz Internet resursiem par APEC un ASEAN, informācija par Āzijas Cunami ietekmi uz minētajām organizācijām, atlasītas norādes uz bibliogrāfiskajiem materiāliem.

 • Ceļvedis Eiropas Padomes resursos
  Anne Burnett ceļvedis sniedz informāciju par Eiropas Padomes galvenajām institūcijām un to dokumentiem, atsevišķu Eiropas Padomes struktūrvienību un konvenciju resursiem šādās jomās - dzīvnieki, bioētika, kultūras politika, ekonomiskās attiecības un attīstība, apkārtējā vide, cilvēktiesības, veselības aizsardzība.

 • Ceļvedis uz starptautisko tirdzniecības tiesību avotiem internetā
  Marci Hoffman ceļvedis, kurā iekļauta informācija par interneta resursiem starptautisko tirdzniecības tiesību jomā - ceļveži, bibliogrāfijas, saišu kolekcijas, starptautiskie līgumi (starptautisko tirdzniecības līgumu kolekcijas un resursi par galvenajiem daudzpusīgajiem tirdzniecības līgumiem un reģionālo tirdzniecību), informācija par starptautiskām organizācijām, ASV valdības resursi, strīdu izšķiršanu, atsevišķu valstu ceļveži, statistika. komentāri un analīze.

  12345